Tijd voor diVUrsiteit

Rida Hamdi (21) student farmaceutische wetenschappen en is momenteel raadslid van de Universitaire studentenraad. 

Als je uit zou gaan van de betekenis in de meest ruime zin, zou je kunnen zeggen dat iets als een afwezigheid van diversiteit niet bestaat. Het woord betekent volgens de Van Dale op de eerste plaats ‘verscheidenheid, variatie’. In feite staat diversiteit dus gelijk aan verschillen. Omdat onze Vrije Universiteit te maken heeft met een veranderende populatie, waarbij meer diversiteit ontstaan is onder zowel studenten als medewerkers, is het belangrijk dat we hier goed op inspelen en de vruchten hiervan zoveel mogelijk plukken.

Het is onze taak als studentenvertegenwoordigers om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de geluiden die in onze achterban ontstaan. Hierom is diversiteit ook een interessant thema voor ons als Universitaire Studentenraad (USR). Zo maken wij deel uit van de kerngroep van Bridging Succes, een samenwerkingsverband tussen onder andere het diversiteitsprogramma van de VU, verschillende VU-studie- en studentenverenigingen en meer. Deze groep organiseert op 12 maart een Bridging evenement waar verschillende groepen studenten die normaliter niet met elkaar in aanraking komen, dat dan wel doen. Ook denken wij als raad goed na over hoe wij de 3D-ruimte kunnen gebruiken om debat en dialoog met de verschillende studenten kunnen houden.

Verder houden we nauw contact met de verschillende facultaire raden en verenigingen hier op de VU en proberen wij middels koffieochtenden ook studenten te bereiken die niet aangesloten zijn bij een vereniging. Ook sparren we samen met VU-Pride en het diversiteitsprogramma over hoe wij als studentenraad ons steentje bij kunnen dragen aan de verschillende groepen studenten op de VU. Daarnaast houden we contact met de kunstcommissie, omdat kunst in onze optiek ook hoort bij culturele diversiteit. Daarnaast hebben wij als USR contact gezocht met de UvA. Aan de Chief Diversity Officer, haar team en aan de CSR van de UvA hebben we gevraagd of ze het met ons willen hebben over diversiteit, opdat wij Amsterdam naar een hoger niveau kunnen tillen!

Tot slot is de USR trekker geweest van de Studentinitiatiefprijs, waarvoor studenten tot eind november ideeën konden inzenden voor een nieuw initiatief. Het idee moet ervoor zorgen dat studenten met elkaar in contact komen en ook met de VU. Het winnende initiatief zal een prijs van €1000 krijgen ten goede van het initiatief en begeleiding van een alumnus. In januari zal het winnende initiatief bekend gemaakt worden en over enkele maanden hopen we meer verbinding te zien tussen VU’ers.

Mail: R.hamdi@studentenraadvu.nl

Interview met Brahim Karag – Voorzitter Islamitische Studentenvereniging Amsterdam

Interview met de voorzitter van ISA over het event Bridging Success, dat woensdag 20 juni plaatsvindt op het campusplein.

 

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Brahim Karag, 22 jaar, derdejaars bachelorstudent Informatie, multimedia en management hier aan de VU. Op dit moment ben ik ook voorzitter van Islamitische studentenvereniging Amsterdam.

Lees verder Interview met Brahim Karag – Voorzitter Islamitische Studentenvereniging Amsterdam

Interview met Chiel van der Veen

Winnaar van de Comenius Teaching Fellow-beurs, samen met collega’s Anne de la Croix en Agnes Willemen.

(Photo credits: © Tim Mooij-Knip).

 
Wie ben je en wat doe je? Waar werk je binnen de VU?

Ik ben Chiel van der Veen, universitair docent Onderwijspedagogiek, binnen de sectie Onderwijswetenschappen, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Een hele mondvol! Als wij hier over onderwijs spreken, dan bestrijkt dat het hele veld van kinderopvang tot aan het hoger onderwijs. Zo hebben we nu een project lopen dat gaat over interacties tijdens spelactiviteiten tussen pedagogisch medewerkers en kinderen in de kinderopvang. Mijn eigen promotieonderzoek ging over gesprekken in kleuterklassen. Dat is uitgemond in een grootschaliger onderzoek dat zich richt op  de effecten van dialogische gesprekken op het taalgebruik van kleuters.

Lees verder Interview met Chiel van der Veen

Colloquium Diversity in an era of Polarization 1

 

Op 1 en 2 februari 2018 heeft aan de VU het jaarlijks terugkerende Colloquium plaatsgevonden van de onderzoekssamenwerking tussen UCLA, the University of the Free State (Zuid-Afrika) en de VU. Die samenwerking loopt al sinds 2010. Jaarlijks komen onderzoekers van genoemde universiteiten bij elkaar om hun bevindingen te delen. Dit biedt ook voor promovendi en postdocs de  mogelijkheid om met diversiteitsonderzoekers in een compleet andere context in discussie te gaan. Lees verder Colloquium Diversity in an era of Polarization 1

Kick-Off Meet your Mentor

Vrijdag 23 maart 2018 vond de officiële kick off plaats van Meet Your Mentor, het online mentoringprogramma van de VU ( in samenwerking met ECHO). Middels een dynamische interactieve workshop leerden mentoren en mentees elkaar voor het eerst kennen. Ook kregen ze een korte introductie in de digitale leeromgeving en gingen zij met elkaar in gesprek over individuele en collectieve waarden. Het doel was om tot een consensus te komen wanneer blijkt dat er grote verschillen zijn in perspectieven en levensovertuigingen. Dit zorgde voor levendige gesprekken tussen mentoren en mentees. Lees verder Kick-Off Meet your Mentor

Succes met 5-VWO leerlingen- Be Prepared!

 In de week voor de herfstvakantie 2017 hebben het Diversiteitsteam en het Pre University College van de VU het unieke programma Be Prepared succesvol uitgevoerd. Be Prepared is een empowerment programma voor leerlingen van 5 VWO die als eerste in hun gezin gaan studeren. Het programma is erop gericht deze leerlingen te helpen bij het maken van een onderbouwde studiekeuze, middels de categorieën Zelfinzicht, Zelfmanagement en Andermanagement, inclusief empathie.

Wekenlang is er hard gewerkt aan de inhoud en vormgeving van het programma. Voor ons was het de eerste keer om het uit te voeren en het was mooi! Lees verder Succes met 5-VWO leerlingen- Be Prepared!

Indrukwekkende ervaringen in Zuid-Afrika

Weer een stukje niet zo oude geschiedenis. Begin februari was er weer het jaarlijkse onderzoekscolloquium van onze samenwerking met UCLA en University of the Free State (Zuid-Afrika). Dat voltrok zich dit keer in Bloemfontein. Ik zal in een volgend bericht wat nader ingaan op het programma en de ontmoetingen tijdens het colloquium. In dit bericht wil ik stilstaan bij een kort bezoek dat ik samen met een aantal VU-collega’s en UCLA-collega’s heb gebracht aan een tweetal Zuid-Afrikaanse universiteiten, voorafgaande aan het colloquium.  Lees verder Indrukwekkende ervaringen in Zuid-Afrika

Pionieren vanaf 2006

vudiversiteit2008

De start van het Diversiteitsbeleid van de VU kan worden gedateerd in 2006. Dat was het jaar dat er aan de VU een Regiegroep Diversiteit werd ingesteld, en een Coördinator Diversiteit werd benoemd. De VU bevond zich toen nog in een pioniersfase. In Nederland was er al ECHO, het expertisecentrum diversiteit hoger onderwijs, en een paar hogescholen en universiteiten hadden al de eerste schreden gezet op weg naar een diversiteitsbeleid. Voor de VU was gerichte aandacht voor diversiteit nieuw! Lees verder Pionieren vanaf 2006